Datofunksjoner i Excel

Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell.  Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

Datofunksjoner

FunksjonFormel i ExcelKommentar
Dagens dato=today()
Året i en datostreng=year()
Måned i en datostreng=month()
Dag i en datostreng=day()
Uke-nr. i en datostreng=weeknum()Forskjell mellom europeisk og amerikansk ukenummerering må angis
Ukedag i en datostreng=weekday()Må angi om uke starter på mandag eller søndag
Forskyver dato en måned frem eller tilbake=edate()Angi forskyvning forover eller bakover i hele måneder.

Formler i regneark:

Resultat:

De resulterende verdiene kan senere brukes til å organisere tabeller og Pivot-tabeller på en systematisk god måte, særlig for å kunne presentere store datasett på aggregert nivå.

Tags:

Top